نگاه شدن
نگاه شدن

نگاه شدن یک کنش است.
در هنگام نگاه شدن عملی صورت می گیرد وابسته و در بردارنده خصوصیات نگاه شونده.

Comment (2) ~ November 26th, 2006
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.