تصوير سال

حتما ببينيد.

تصوير سال

امسال صيف الله صمديان بد جور تركونده!!! هرگز فكرشو نميكردم كه تمام 2 طبقه و پشت بام خانه هنرمندان رو پوشيده از عكس ببينم. به كيفيت عكسها كاري ندارم خوب يا بد به هر حال خوبه اگه بدونيم تمام اين كارهارو صمديان به تنهايي انجام داده. اصلا" عكس ديدن بهرحال خوبه. صمديان داره به تنهايي كار بزرگي رو انجام ميده كه خيلي از انجمن ها و گروه ها و ... بزحمت بخشي از اون رو انجام ميدن. آقاي صمديان خسته نباشيد.

Comment (3) ~ July 27th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.