شهر من

شهر من

پشت به شیشه ی همین آسمان خراش میخراشم روح خود را و ریه های دوداندودم را میچسبانم به هوای دردآلود شهرم شهر من همین برج های آهنی است که ساکنینش چشمهایی از سرب دارند...

بن بست بي انتها

Comment (4) ~ July 19th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.