DARK SUN+SHINE
DARK SUN+SHINE

و شما عزمتان را احساس می کنید و به سوی آرزوهایتان چنگ می زنید. لکن پرنده ای وجود دارد که دوستش می دارید و از دانه های دل او را اطعام می دهید واز نور دیده سیرابش می کنید و از سینه و درونتان برایش قفس می سازید اما ناگهان از میان دستانتان می گریزد و در آسمان به پرواز در می آید تا در قفس دیگری بنشیند و دیگر هیچ راهی برای بازگرداندن آن ندارید. در آن موقع چه خواهید کرد؟ چگونه خویشتن داری می کنید و آروزها و امیدهاتان را چگونه زنده نگاه می دارید؟
"ارواح سرکش" نوشته جبران خلیل جبران-از وبلاگ يه وجب خاکِ اينترنت

Comment (8) ~ June 8th, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.