پرايد تير افكن

باز هم يك تصادف خونين

نرسيده به ميدان گلها
حدود ساعت 3:30

راننده پرايد بعلت سرعت بسيار زياد كنترل خود را از دست ميدهد و با از جا كندن تير چراغ برق چپ كرده و پس از برخورد به تير چراغ بعدي متوقف مي شود.
راننده بر اثر ضربه مغري جان داد و از سرنوشت 2 سرنشين ديگه اطلاعي ندارم.

پرايد تير افكن

خونين تيكه فلزي كه در قسمت پايين تير ديده ميشه يه موقعي در پرايد بوده

خونين

مامورين آتش نشاني و امداد در حال جداكردن درگيري بدنه ماشين از چرخ و همچنين در حال جلوگيري از نشت بنزين

خونين

ايشون يكي از افردي هستند كه به كمك راننده رفتن و راننده را از ماشين خارج كردند. با كمي دقت ميتونيد لكه هاي خون رو روي پيراهن ايشون ببينيد.

Comment (8) ~ April 22nd, 2005
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.