بعد از باران
بعد از باران

باران

ساده بودم؛ ساده
صاف مثل كف دست
من چه ميدانستم
ساده بودن سخت است

مثل آيينه آب صاف و آسان بودم
دلو دستم يكرنگ؛ مثل باران بودم؛ مثل باران بودم
كه به خاك آفتادم

Comment (4) ~ December 20th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.