و... پاييز ، دوباره

دلبستگي لحظه اي دارم در فصلي كه دير هنگامان برايش زمان صرف كردم , ولي بايد مدارا كنم .
به دلبستگي سوگند ياد مي كنم كه هواي دل من تيره و تار است در اين پاييز ماتم گير...

و... پاييز ، دوباره

نمايشگاه عكس انجمن عكاسي ايرانشهر4تا9 مهر ماه 1383
خانه هنرمندان ايران
افتتاحيه ساعت 5-9 عصر 4 مهرماه
منتظر تمام دوستان هستيم!!!

Comment (10) ~ September 22nd, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.