مرگ سوم

كمي آنتطرفتر
آنجا كه صليب دردهايت را به زمين گذاشته ايي
زانو زده ام
دسته گلي از رز هاي سپيد به دست دارم و بغضي نهان در گلو

نازنين
اينجا
زير تمامي اين سنگها
هزاران هزار خاطره آراميده است.
متن از: بن بست

مرگ سوم

نمايشگاه عكس انجمن عكاسي ايرانشهر4تا9 مهر ماه 1383
خانه هنرمندان ايران
افتتاحيه ساعت 5-9 عصر 4 مهرماه
منتظر تمام دوستان هستيم!!!

iranshahr.jpg

Comment (13) ~ September 19th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.