آهنگ زندگي
آهنگ زندگي

به قيافش نگاه كن.
اشتباه نكن !.
براي دوربين ژست نگرفته.

اون هميشه ميخنده .

Comment (4) ~ September 10th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.