نقاب
نقاب

اون كه رو بروم ميخنده خود تو نيست يه نقابه
به تو اون بختو ندادم كه گرفتار تو باشم

Comment (15) ~ August 9th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.