جلسه آشنايي عكاسان مطبوعاتي با سايتهاي عكاسي

انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي امروز نشستي به همت آقاي تورج خامنه زاده در ارتباط با آشنايي با اينترنت و سايتهاي عكاسي برگزار كرده بود كه من هم به اتفاق حسن سربخشيان كه حالا وزنه سنگيني در عرصه عكاسان خبري محسوب ميشه رفتيم . اينكه اونجا چي گذشت و چي گفتن بماند .

جلسه آشنايي عكاسان مطبوعاتي با  سايتهاي عكاسي

اينم عكس حسن سربخشيان كه با دقت تمام داره به صحبتهاي آقاي تهراني كه سايت با سابقه و فعال كارگاه رو اداره ميكنه گوش ميده .

Comment (10) ~ April 16th, 2004
Photograph is copyright the original photographer.
Any copyrighted artifacts included in the photograph remain property of the original artist.